Om Årets superkommuner

För tredje gången utser Dagens Samhälle Årets superkommuner. Årets superkommuner är ett försök att fånga in vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling.

Utmärkelsen bygger på att kommunernas utveckling undersöks på tio områden. Flera av dem beskriver utvecklingen de senaste åren. Det handlar om attraktivitet, mätt i form av inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Vi granskar också förutsättningarna för framtiden: Befolkningens utbildningsnivå, kommunikationer, företagsamhet och demografi.

Kommunerna är uppdelade i tre kategorier, Storstadskommuner, täta kommuner och landsbygdskommuner. Indelningen i kommuntyper är framtagen av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Den bygger på befolkningstäthet och antal invånare. Varje kommun tävlar mot andra kommuner inom samma kommunkategori.

Poängen en kommun får för ett visst område beror på hur kommunen står sig i jämförelse med andra inom samma kommunkategori. En kommun med överlägset högst värde inom ett område kommer få en betydligt högre delpoäng än andra kommuner för det området eftersom kommunen är så dominant. En kommun som knappt vinner över andra inom ett område får en delpoäng som bara är något högre.

Alla delpoäng summeras vilket ger en totalpoäng, där alla områden väger lika tungt. Högst totalpoäng i varje kommunkategori utses till superkommun.